Våra uppdrag

Tillsammans med våra kunder har vi tagit fram strategier och metoder för digitalt lärande och införande av ny teknik.

Vi är projektledare, rådgivare och stöd när det handlar om lärande, förändring och införande av det som krävs för att skapa en effektiv lärande organisation. 


Här kan du ta del av några av våra uppdrag.

Svep uppåt

Scrolla ner

Hur Riksbyggen använde digitaliserat lärande för att genomföra företagets största förändring genom tiderna.

Hur Landstinget lyckades med kompetensförsörjningen i en bransch där bristen på personal är stor.

Hur Ericsson stöttat införandet av globalt Talent Management system.

Det här är några av våra kunder.

AFA Försäkring
Ericsson
OKQ8
Volvo
ALMI
Riksbyggen
Folksam
Landstinget Sörmland
Nordea
Trafikverket
Citybanan
UNHCR
Folktandvården
Unionen
City Gross
Carema
Saab Aerosystem


Natur & Kultur

SEB
Swedavia
DB Schenker
Scandic
Försvarsmakten
Hyresgästföreningen
Volvo
Svensk Scenkonst
Stockholm Vatten
John Deere
Stockholms Läns Landsting
Cederroth
Visma SPCS
CSN
FMV
LerniaRiksbyggen

Riksbyggen använde digitaliserat lärande för att genomföra företagets största förändring genom tiderna.

Under våren 2017 genomförde Riksbyggen något som företagets VD brukar likna med ett hjärt- och lungbyte för verksamheten. De införde en ny ekonomistyrning vilket medförde förändrade processer och arbetssätt för alla medarbetare och flertalet IT-systemen byttes ut i samband med förändringen.

Digitalisering av hela företaget 

Riksbyggen genomförde en digitalisering av hela organisationen. Det skulle bli enklare att arbeta, se lönsamhet för varje kund – samtidigt som kundupplevelsen skulle förbättras. För medarbetare som arbetade ute på fältet ersattes papper med en mobil lösning.
 

Omställningen krävde ett omfattande förändringsarbete och en stor utbildningsinsats inför lanseringen med kontinuerligt stöd till de olika målgrupperna för att underlätta lärandet i arbetet. Utbildningssatsningen genomfördes digitalt fullt ut och upplägget var ”micro-baserat”. Basen var de förändrade processerna och arbetsuppgifter kopplade till specifika roller, så varje målgrupp kunde utbilda sig i det som var nödvändigt ur ett individuellt perspektiv.

Det fortsatta lärandet

Det fortsatta lärandet har skett i arbetet med stöd av ämnesexperter som är process- och systemansvariga. Sociala forum med tydligt ägarskap är uppsatta för de olika processområdena, där frågor och svar hanteras och kollegor lär av  varandra. Webinar fungerar som en behovsstyrd metod för att tillgodose utbildning för större frågor och Lärportalen (LMS:et) och ledningssystemet har kopplats ihop, för att ge ett så bra stöd i jobbet som möjligt. Riksbyggen har förändrat sitt sätt att lära inom hela organisationen.


Vårt uppdrag

Vi har stöttat Riksbyggen genom hela resan. Tillsammans har vi tagit fram en strategi för lärandet, upphandlat en lärportal och etablerat produktionsmetoder för att ta fram innehåll, teknik och processer för lärande och projektlett hela satsningen.


Landstinget Sörmland

Hur du får en kompetensmodell och process för kompetensförsörjning på plats.


En stor utmaning för ett Landsting idag är kompetensförsörjning – bristen på personal inom vården är stor. Lika viktigt som att kunna attrahera nya medarbetare är det att behålla och utveckla befintlig personal. En förutsättning för nå resultat med kompetensförsörjningen är att frångå traditionen om vem som får göra vad. Istället ser man vilka kompetenskrav en arbetsuppgift kräver och vem som är bäst lämpad att utföra den.

 

Kompetensförsörjning

En förutsättning för att lyckas är att koll på vilka uppdrag och arbetsuppgifter olika roller utför. När de har kartan finns det möjlighet att arbeta strategiskt med kompetensplanering och försörjningen.

Landstinget har tagit fram en kompetensmodell som stödjer hela verksamheten. Den ligger som grund för analysarbetet där roller, kompetenskrav och kompetensgap identifieras.

Vårt uppdrag

Vi har hjälpt Landstinget att utveckla och införa kompetensmodellen samt en process för kompetensförsörjning. Vi har också bidragit med effektiva metoder för att kunna analysera kompetenskrav kopplat till uppdrag och arbetsuppgifter, samt metoder för gap- och kompetensanalys. Vi har stöttat i hur befintlig teknik kan användas på effektivaste sätt. Beställaren har varit Landstingets HR-direktör. 


Ericsson

Hur Ericsson stöttat införandet av globalt Talent Management-system.

 

Ericssons stod in för utmaningen att integrera sina HR-processer i ett gemensamt Talent Management-system, omfattande alla HR-processer (rekrytering, lärande, performance management, lön och kompensation till karriärplanering och workforce planning & analytics). Systemet rullades ut till samtliga medarbetare i en ”big-bang-implementation”. Inför lanseringen skulle alla medarbetare vara utbildade och förberedda på att arbeta i systemet direkt.


Learntechs uppdrag var att tillsammans med respektive processägare identifiera målgrupper och lärbehov för varje process och arbetsflöde i det nya Talent Mangement-systemet. Utifrån behoven tog vi fram en strategi och förslag på upplägg för utbildning och införande. I nästa steg drev vi införandet tillsammans med Change Management och kommunikation. Efter lanseringen följde vi upp hur väl lösningen stöttade respektive målgrupp.


Lärlösningen är en balanserad mix av online-utbildning och stöd-i-arbetet-guider. Det finns också ett väl utbyggt stöd för informellt lärande med forum, FAQ:er och Q&A-webinar. Allt material är samlat i en lärportal, strukturerad efter respektive HR-process, där varje målgrupp hittar sin utbildning och stöd i arbetet ”just-in-time”.

Vi använde oss huvudsakligen av existerande verktyg och metoder för att bygga lösningen. Det har varit en av framgångsfaktorerna till att lösningen kontinuerligt blivit uppdaterad tillsammans med Talent Management-systemet och HR-processerna


Vårt uppdrag

Vi har stöttat under hela införandet av ett integrerat Talent Management-system. Från identifiering av kompetensbehov, design och utveckling till införande och uppföljning av en lösningen för utbildning och lärande –  nära kopplat till Change Management och kommunikation.